بایگانی برچسب برای: ابوظبی دبی

 برنامه های حفظ و احیای اکوسیستم ساحلی و دریایی آژانس محیط زیست – ابوظبی (EAD) در میان 10 ابتکار برتر جهانی برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد برای بازسازی و احیای اکوسیستم های دریایی ساحلی قرار گرفته است.